Skaņas monitorings

Skaņas monitorings

Ministru kabineta noteikumi Nr. 539

Rīgā 2015. gada 22. septembrī (prot. Nr. 50 18. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu"
18.1 panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 16. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar II1 nodaļu šādā redakcijā:

"II1. Apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radītā vides trokšņa robežlielumi un to novērtēšana

15.1 Sporta bāzu reģistrā reģistrētās atklātajās autosporta un motosporta bāzēs, kurās iespējams nodrošināt treniņu procesu un sacensības autosporta un motosporta veidos un kuras izvietotas apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) (turpmāk - mototrases), ievēro šo noteikumu 2. pielikuma 2. punktā noteiktos vides trokšņa robežlielumus.

15.2 Pirms mototrases izveides novērtējot tās plānotās darbības radīto troksni, ņem vērā šīs mototrases maksimālo noslogotību. Mototrases īpašnieks vai valdītājs, izvērtējot mototrases noslogotību, novērtē arī mototrases radītā trokšņa slodzi, nodrošinot atsevišķu motoierīču trokšņa līmeņa mērījumus.

15.3 Mototrases īpašnieks vai valdītājs aprīko mototrasi ar trokšņa monitoringa iekārtu, nodrošinot, ka to uzstāda atbilstoši ražotāja nosacījumiem. Veicot trokšņa mērījumus ar trokšņa monitoringa iekārtu, var neievērot šo noteikumu 11. punktā minēto akreditācijas nosacījumu. Trokšņa monitoringa iekārta atbilst šādām prasībām:

15.3 1. nodrošina nepārtrauktus trokšņa mērījumus mototrases darbības laikā;

15.3 2. tiek kalibrēta reizi trijos gados.

15.4 30 dienas pirms plānotajām sacensībām mototrases īpašnieks vai valdītājs iesniedz pašvaldībā informāciju par tām, kā arī ievieto minēto informāciju savā mājaslapā internetā. Ja nepieciešams veikt izmaiņas plānotajā sacensību grafikā, mototrases īpašnieks vai valdītājs par to informē pašvaldību 10 dienas pirms sacensībām."

2. Papildināt noteikumus ar 69. punktu šādā redakcijā:

"69. Šo noteikumu 15.3 punkts stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī."

3. Papildināt 1. pielikumu ar 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. atklātajām mototrasēm (sporta bāzu reģistrā reģistrētām autosporta un motosporta bāzēm, kurās iespējams nodrošināt treniņu procesu un sacensības autosporta un motosporta veidos un kuras izvietotas apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā))."

4. Izteikt 2. pielikuma 2. punktu šādā redakcijā:

 

"2. Vides trokšņa robežlielumi ārpus telpām izvietotajām mototrasēm1

Nr. p. k. Sporta treniņu un sacensību dienu skaits Individuālo dzīvojamo māju (savrupmāju, mazstāvu vai viensētu) un daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorija Jauktas centra un publiskās apbūves teritorija (ar dzīvojamo apbūvi)

LAeq, T (dB(A))

LAeq, T (dB(A))

2.1. Līdz pieciem sporta treniņiem nedēļā darbdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00, bet sestdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 65 70
2.2. Līdz 16 sacensību dienām gadā no plkst. 8.00 līdz 20.00 75 80
2.3. Virs 16 sacensību dienām gadā sestdienās un svētdienās no plkst. 8.00 līdz 20.00 70 75

 

Piezīme. 1 Apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotās atklātās autosporta un motosporta bāzes radīto troksni novērtē, izmantojot tikai vides trokšņa robežlielumus, neveicot trokšņa rādītāju novērtēšanu telpās."

5. Papildināt 2. pielikumu ar 3. punktu šādā redakcijā:

 

"3. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanas nosacījumi

3.1. Vides trokšņa robežlielumu novērtēšanā ievēro Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 1. pielikumā noteikto vides trokšņa rādītāju piemērošanas kārtību un novērtēšanas metodes.

3.2. Vides trokšņa līmeņa atbilstību trokšņa robežlielumiem novērtē teritorijā, kura ietver dzīvojamo apbūvi, kas reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā kā apbūves zeme vai zeme zem dzīvojamo ēku pagalmiem, kā arī 2 m attālumā no fasādes, kura ir visvairāk pakļauta trokšņa iedarbībai.

3.3. Novērtējot vides trokšņa robežlielumus, ņem vērā pašvaldības teritorijas plānojumā noteikto galveno (primāro) teritorijas izmantošanas veidu, kas atbilst attiecīgajai šā pielikuma 1. un 2. punktā minētajai apbūves teritorijas izmantošanas funkcijai."

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Kaspars Gerhards

 

 

 

Biķernieku trases skaņas monitorings

Skaņas mērīšanas iekārta: Voltcraft DL-161S

Aprīlis, 2016

 

Diena 
1.04.2016
2.04.2016
3.04.2016
4.04.2016
5.04.2016
6.04.2016
7.04.2016
8.04.2016
9.04.2016
10.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
16.04.2016
17.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
23.04.2016
24.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
28.04.2016
29.04.2016
30.04.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
55.16
53.31
50.55
54.65
 56.12
59.01
58.18
54.41
52.58
50.51
51.02
51.77
54.21
56.11
54.35
55.50
56.47
56.86
58.28
56.70
54.15
54.22
54.94
56.59
55.56
58.47
56.20
56.16
54.68
53.40

Maijs, 2016

Diena 
1.05.2016
2.05.2016
3.05.2016
4.05.2016
5.05.2016
6.05.2016
7.05.2016
8.05.2016
9.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
14.05.2016
15.05.2016
16.05.2016
17.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
21.05.2016
22.05.2016
23.05.2016
24.05.2016
25.05.2016
26.05.2016
27.05.2016
28.05.2016
29.05.2016
30.05.2016
31.05.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
56.91
51.80
51.78
49.54
 58.10
53.75
52.92
48.65
51.89
53.19
53.89
53.08
54.77
56.44
54.47
59.65
56.37 
52.67 
52.75
52.89 
53.12 
54.20 
51.11 
52.49 
50.54 
55.44 
52.08 
48.50 
50.42 
 50.64
 50.77

Jūnijs, 2016

Diena 
1.06.2016
2.06.2016
3.06.2016
4.06.2016
5.06.2016
6.06.2016
7.06.2016
8.06.2016
9.06.2016
10.06.2016
11.06.2016
12.06.2016
13.06.2016
14.06.2016
15.06.2016
16.06.2016
17.06.2016
18.06.2016
19.06.2016
20.06.2016
21.06.2016
22.06.2016
23.06.2016
24.06.2016
25.06.2016
26.06.2016
27.06.2016
28.06.2016
29.06.2016
30.06.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
53.56
52.88
51.43
50.35
 53.07
52.25
54.03
54.17
56.49
55.55
55.94
58.08
51.22
51.32
52.53
52.03
52.10
54.84
51.64
 54.88
 54.33
 51.80
 50.90
 54.33
 52.88
 53.78
 54.32
 55.45
 49.42
 50.92

Jūlijs, 2016

Diena 
1.07.2016
2.07.2016
3.07.2016
4.07.2016
5.07.2016
6.07.2016
7.07.2016
8.07.2016
9.07.2016
10.07.2016
11.07.2016
12.07.2016
13.07.2016
14.07.2016
15.07.2016
16.07.2016
17.07.2016
18.07.2016
19.07.2016
20.07.2016
21.07.2016
22.07.2016
23.07.2016
24.07.2016
25.07.2016
26.07.2016
27.07.2016
28.07.2016
29.07.2016
30.07.2016
31.07.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
52.37
54.87
54.66
52.36
 52.62
50.30
55.37
54.11
53.13
 57.98
 57.81
 59.67
 51.20
 49.60
 54.26
 47.36
 50.95
 48.97
 51.29
 52.41
 53.00
 52.38
 54.30
 56.87
 51.78
 52.22
 48.30
 52.72
 49.71
 56.19
 49.20

Augusts, 2016

Diena 
1.08.2016
2.08.2016
3.08.2016
4.08.2016
5.08.2016
6.08.2016
7.08.2016
8.08.2016
9.08.2016
10.08.2016
11.08.2016
12.08.2016
13.08.2016
14.08.2016
15.08.2016
16.08.2016
17.08.2016
18.08.2016
19.08.2016
20.08.2016
21.08.2016
22.08.2016
23.08.2016
24.08.2016
25.08.2016
26.08.2016
27.08.2016
28.08.2016
29.08.2016
30.08.2016
31.08.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
53.70
53.55
51.49
55.53
 52.62
50.30
55.37
54.11
53.13
 57.98
 57.81
 59.67
 51.20
 49.60
 55.24
 55.77
 54.23
 55.01
 58.58
 57.49
 54.67
 52.25
 53.57
 49.37
 51.95
 55.85
 57.74
 51.94
 51.92
 52.90
 52.78

Septembris, 2016

Diena 
1.09.2016
2.09.2016
3.09.2016
4.09.2016
5.09.2016
6.09.2016
7.09.2016
8.09.2016
9.09.2016
10.09.2016
11.09.2016
12.09.2016
13.09.2016
14.09.2016
15.09.2016
16.09.2016
17.09.2016
18.09.2016
19.09.2016
20.09.2016
21.09.2016
22.09.2016
23.09.2016
24.09.2016
25.09.2016
26.09.2016
27.09.2016
28.09.2016
29.09.2016
30.09.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
53.93
 55.35
 57.65
 57.50
 50.69
 52.72
 53.46
 57.70
 54.98
 56.06
 51.14
 51.32
 51.17
 51.34
 53.20
 55.38
 53.08
 52.68
 53.47
 52.73
 54.67
 52.23
 54.38
 52.35
 49.10
 56.79
 54.68
 57.96
 60.53
 58.40

Oktobris, 2016

Diena 
1.10.2016
2.10.2016
3.10.2016
4.10.2016
5.10.2016
6.10.2016
7.10.2016
8.10.2016
9.10.2016
10.10.2016
11.10.2016
12.10.2016
13.10.2016
14.10.2016
15.10.2016
16.10.2016
17.10.2016
18.10.2016
19.10.2016
20.10.2016
21.10.2016
22.10.2016
23.10.2016
24.10.2016
25.10.2016
26.10.2016
27.10.2016
28.10.2016
29.10.2016
30.10.2016
31.10.2016
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
64.35
 61.64
 55.83
 55.22
 57.55
 54.58
 54.20
 56.30
 60.07
 53.93
 52.76
 53.37
 52.63
 56.41
 58.23
 51.40
 53.96
 54.26
 54.74
 56.78
 56.74
 58.77
 57.52
 55.77
 53.91
 54.37
 56.11
 60.12
 55.46
 50.20
 54.97

Novembris, 2016

Diena 
1.11.2016
2.11.2016
3.11.2016
4.11.2016
5.11.2016
6.11.2016
7.11.2016
8.11.2016
9.11.2016
10.11.2016
11.11.2016
12.11.2016
13.11.2016
14.11.2016
15.11.2016
16.11.2016
17.11.2016
18.11.2016
19.11.2016
20.11.2016
21.11.2016
22.11.2016
23.11.2016
24.11.2016
25.11.2016
26.11.2016
27.11.2016
28.11.2016
29.11.2016
30.11.2016
 
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 55.81
 55.62
 56.01
 54.59
 56.40
 53.14
 50.86
 53.00
 52.87
 51.60
 52.24
 55.24
 51.53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprīlis, 2017

Diena 
1.04.2017
2.04.2017
3.04.2017
4.04.2017
5.04.2017
6.04.2017
7.04.2017
8.04.2017
9.04.2017
10.04.2017
11.04.2017
12.04.2017
13.04.2017
14.04.2017
15.04.2017
16.04.2017
17.04.2017
18.04.2017
19.04.2017
20.04.2017
21.04.2017
22.04.2017
23.04.2017
24.04.2017
25.04.2017
26.04.2017
27.04.2017
28.04.2017
29.04.2017
30.04.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 53.33
 54.76
 57.47
 53.23
 58.87
 58.19
 61.90
 57.35
 61.84
 59.05

Maijs, 2017

Diena 
1.05.2017
2.05.2017
3.05.2017
4.05.2017
5.05.2017
6.05.2017
7.05.2017
8.05.2017
9.05.2017
10.05.2017
11.05.2017
12.05.2017
13.05.2017
14.05.2017
15.05.2017
16.05.2017
17.05.2017
18.05.2017
19.05.2017
20.05.2017
21.05.2017
22.05.2017
23.05.2017
24.05.2017
25.05.2017
26.05.2017
27.05.2017
28.05.2017
29.05.2017
30.05.2017
31.05.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 54.37
 54.31
 50.89
 50.55
 54.39
 55.02
 55.08
 50.26
 50.78
 51.67
 53.34
 52.22
 55.90
 52.10
 50.67
 50.44
 51.98
 53.34
 50.83
 57.98
 59.08
 52.45
 51.88
 54.90
 51.33
 52.12
 52.90
 53.71
 50.24
 50.32
 51.35

Jūnijs, 2017

Diena 
1.06.2017
2.06.2017
3.06.2017
4.06.2017
5.06.2017
6.06.2017
7.06.2017
8.06.2017
9.06.2017
10.06.2017
11.06.2017
12.06.2017
13.06.2017
14.06.2017
15.06.2017
16.06.2017
17.06.2017
18.06.2017
19.06.2017
20.06.2017
21.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
24.06.2017
25.06.2017
26.06.2017
27.06.2017
28.06.2017
29.06.2017
30.06.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 50.65
 52.22
 55.89
 54.55
 51.35
 52.09
 52.34
 50.78
 51.56
 51.45
 53.98
 50.14
 52.09
 51.87
 50.70
 53.67
 54.66
 51.33
 50.98
 51.67
 52.78
 51.56
 49.89
 52.98
 50.72
 51.51
 52.92
 53.70
 50.34
 51.45

Jūlijs, 2017

Diena 
1.07.2017
2.07.2017
3.07.2017
4.07.2017
5.07.2017
6.07.2017
7.07.2017
8.07.2017
9.07.2017
10.07.2017
11.07.2017
12.07.2017
13.07.2017
14.07.2017
15.07.2017
16.07.2017
17.07.2017
18.07.2017
19.07.2017
20.07.2017
21.07.2017
22.07.2017
23.07.2017
24.07.2017
25.07.2017
26.07.2017
27.07.2017
28.07.2017
29.07.2017
30.07.2017
31.07.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 54.32
50.45 
 51.46
 52.39
 49.78
 49.99
 50.22
 53.67
 51.44
 50.67
 50.08
 51.78
 52.67
 51.93
 54.07
 53.67
 47.88
 49.32
 49.67
 48.54
 52.87
 52.04
 53.82
 50.33
 51.29
 50.50
 50.23
 49.35
 49.89
 52.95
50.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augusts, 2017

Diena 
1.08.2017
2.08.2017
3.08.2017
4.08.2017
5.08.2017
6.08.2017
7.08.2017
8.08.2017
9.08.2017
10.08.2017
11.08.2017
12.08.2017
13.08.2017
14.08.2017
15.08.2017
16.08.2017
17.08.2017
18.08.2017
19.08.2017
20.08.2017
21.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
24.08.2017
25.08.2017
26.08.2017
27.08.2017
28.08.2017
29.08.2017
30.08.2017
31.08.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 51.67
50.55
 51.89
 52.23
 52.34
 51.44
 50.78
 53.34
 51.66
 50.22
 50.98
 51.90
 52.96
 51.22
 51.99
 50.99
 47.20
 51.06
 53.88
 51.02
 51.87
 50.44
 51.67
 50.03
 51.79
 54.59
 55.20
 50.83
 51.22
 50.30
51.44
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septembris, 2017

Diena 
1.09.2017
2.09.2017
3.09.2017
4.09.2017
5.09.2017
6.09.2017
7.09.2017
8.09.2017
9.09.2017
10.09.2017
11.09.2017
12.09.2017
13.09.2017
14.09.2017
15.09.2017
16.09.2017
17.09.2017
18.09.2017
19.09.2017
20.09.2017
21.09.2017
22.09.2017
23.09.2017
24.09.2017
25.09.2017
26.09.2017
27.09.2017
28.09.2017
29.09.2017
30.09.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 51.01
 50.22
 50.39
 52.34
 53.90
 50.58
 54.78
 52.09
 52.69
 53.97
 51.98
 56.23
 55.64
 56.03
 57.39
 59.99
 58.56
 54.80
 52.39
 53.29
 54.59
 50.23
 50.56
 55.34
 52.10
 50.34
 51.89
 49.74
 49.32
 52.78

Oktobris, 2017

Diena 
1.10.2017
2.10.2017
3.10.2017
4.10.2017
5.10.2017
6.10.2017
7.10.2017
8.10.2017
9.10.2017
10.10.2017
11.10.2017
12.10.2017
13.10.2017
14.10.2017
15.10.2017
16.10.2017
17.10.2017
18.10.2017
19.10.2017
20.10.2017
21.10.2017
22.10.2017
23.10.2017
24.10.2017
25.10.2017
26.10.2017
27.10.2017
28.10.2017
29.10.2017
30.10.2017
31.10.2017
LAeq, T (dB(A))   8:00-20:00
 50.38
 48.78
49.20 
48.62 
 50.30
 51.33
 50.67
 52.97
 48.33
 49.30
 50.09
 52.87
 50.79
 50.49
 53.57
 51.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Biķernieku kompleksā sporta bāze 
S. Eizenšteina 2, Rīga, LV-1079 

Tālr: +371 67025800 
E-pasts: info@bksb.lv 

 

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
Reģ. nr.: 40003345734 
S.Eizenšteina iela 6, , Rīga, LV-1079 
AS Swedbank Konts: LV92HABA0551029752626